Програма для учнів з порушеннями слуху 7 клас

                              Програми  з  фізики для дітей з порушенням слуху адаптовано на основі Державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти,  а  також відповідно до чинних навчальних програм з фізики.
За структурою програми включають  в себе основні компоненти змісту навчального  матеріалу, який представлено в  чотирьох  колонках. У першій – нумерація тем програми, у другій – подано зміст навчального  матеріалу з предмету в кожному класі; у третій – визначено навчальні досягнення учнів,  тобто ті знання та вміння, якими вони мають оволодіти в результаті засвоєння навчального матеріалу під час вивчення конкретної  теми або розділу програми. У четвертій колонці відповідно до змісту навчання та очікуваних навчальних досягнень учнів визначаються основні напрями корекційно-розвивальної роботи на заняттях упродовж навчального року.
Кількість годин на вивчення програмових тем учитель встановлює самостійно, зважаючи на складніть матеріалу та рівень підготовленості учнів до його сприймання та засвоєння.
7 КЛАС
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Фізика як навчальний предмет займає одне із  провідних місць серед предметів  природничо-математичного циклу. Вона відіграє важливу роль у формуванні в учнів знань та вмінь досліджувати, описувати та пояснювати основні закономірності фізичних явищ і процесів, які відбуваються в яскравому і неповторному світі природи. Без цих знань та вмінь неможливо уявити комфортного, безконфліктного співіснування людини і природи.
В сьомому класі учні знайомлять з фізикою, як навчальним предметом, починають відкривати для себе все більше нових  відкриттів в цій великій науці. Тому головною метою навчання на даному етапі є  розвиток та соціальна адаптації учнів засобами фізики як навчального предмета, зокрема завдяки формуванню в них фізичних знань, наукового світогляду i відповідного стилю мислення, розвитку в них творчих здібностей i схильності до логічного та абстрактного мислення.
У поданій адаптованій  програмі представлені три розділи: "Починаємо вивчати фізику", "Будова речовини" і "Світлові явища".
Вивчаючи перший  розділ "Починаємо вивчати фізику" учні повинні сформу¬вати базові фізичні знання про явища природи;  сформувати початкові уявлення про фізичну картину світу;  усвідомити предмет інтересу фізики.
Другий розділ "Будова речовини" передбачає знайомство з поняттям "атом", властивістю речовин і прикладами розв'язування задач.
Під час вивчення другого розділу необхідно розвивати в учнів експери-ментальні уміння і дослідницькі навички; уміння описувати результати спостережень; робити узагальнення і висновки;  на конкретних прикладах показати використання  фізичних знань  у повсякденному житті людини.
Зміст третього розділу "Світлові явища" і обсяг навчального часу, що на нього відведено, дозволить сформувати в дітей зі зниженим слухом в процесі інклюзивного навчання перші системні уявлення про світло, а також зможе відкрити для них той факт, що світло можна вивчати, а вивчаючи, зможуть збагачувати свій словниковий запас все новими й новими словами.
Під час вивчення курсу фізики 7 класу особливе місце належить лабораторним роботам, які здійснюють практичну підготовку учнів з порушенням слуху до життя.
Виконання лабораторних робіт передбачає оволодіння учнями певною сукуп¬ністю умінь, що забезпечує досягнення необхідного результату. У кожному конкрет¬ному випадку цей набір умінь залежить від змісту досліду і поставленої мети, оскільки визначається конкретними діями учнів підчас виконання лабораторної робо¬ти.
Отже, засвоєння учнями системи фізичних знань та здатність застосовувати їх у про¬цесі пізнання та практичній діяльності є одним із головних завдань навчання фізики учнів з порушенням слуху.
з/п
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Спрямованість корекційно-розвиткової роботи
1
Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ
Фізика – наука про природу. Фізичні тіла і фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явищ.  Спостереження та дослід.  Фізичні величини та їх одиниці. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму. Найважливіші фізичні величини. Вимірювальні прилади. Зв'язок фізики з повсякденним життям і технікою. Творці фізичної науки. Навколишній світ, у якому ми живемо. Макросвіт, мегасвіт і мікросвіт. Простір і час. Одиниці часу.  Взаємодії тіл. Земне тяжіння. Сила – міра взаємодії тіл. Сили пружності. Сили тертя. Сили тяжіння. Енергія. Кінетична та потенціальна енергія.
Лабораторні роботи
1.  Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті.
2.  Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.
3.  Вимірювання часу (секундоміром, годинником).
4.  Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні.
5.  Вимірювання об’єму твердих тіл.
Учень:
називає вимірювальні прилади. Одиниці довжини, часу, площі поверхні,об’єму, види  енергії;
розрізняє значення фізичних величин та її одиниці;
формулює правила безпеки у фізичному кабінеті;
записує значення фізичних величин використовуючи приставки СІ (мілі, санти, деци, кіло, мікро);
здатний визначити ціну поділки вимірювального прилад; вимірювати довжину, об’єм, площу, предметів; користуватися лінійкою, мензуркою;
дотримується правил безпеки у фізичному кабінеті

Формувати вміння розповідати про правила поведінки у фізичному кабінеті за запитаннями вчителя.

Формувати цілеспрямованість, самоконтроль при вивченні  фізичних  явищ.

Актуалізація словника понять, набутого при вивченні курсу фізики.

Формувати наполегливість, прагнення до самостійного здобуття знань.

Робота з РСС за допомого за допомогою звукопідсилюючих апаратів індивідуального користування протягом уроку та вибіркове  тренування слухового сприймання на голе вухо.

Уточнення фізичних явищ у процесі навчальної діяльності.

Збагачення словникового запасу відповідно до змісту теми.

Удосконалення навичок сприймання зверненого мовлення вчителя, виконання його вказівок; наслідування дій у мовленнєвій діяльності.
2
Розділ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ
Фізичне тіло та речовина.  Маса тіла, Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Дифузія.
Агрегатні стани речовин. Фізичні властивості у різних агрегатних станах. Форма. Об’єм. Стиснення. Густина речовини. Одиниці виміру густини. Позначення густини речовини.  Типи твердих тіл: кристалічні та аморфні. 
Лабораторні роботи
6.  Вимірювання маси тіл.
7.  Дослідження явища дифузії в рідинах.
8.  Визначення густини твердих тіл і рідин.
Учень:
називає фізичні тіла, речовини,  одиниці густини речовини;
розрізняє агрегатні стани речовин;
може вимірювати масу тіла, густину речовини;
може розв’язувати прості задачі застосовуючи формулу густини речовини.Розширення словникового запасу  по темі «Будова речовини».

 Формувати вміння порівнювати  агрегатні стани речовини за певними ознаками, характеризувати їх.

Формувати вміння з допомогою вчителя та самостійно слідкувати за власною вимовою при дослідженні явища дифузії.

Розвиток вміння побудови логічних запитань при  розв’язування задач застосовуючи формулу густини речовини.

Розвивати самостійність під час виконання лабораторних  робіт.


3
Розділ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА
Оптичні явища природи. Джерела і приймачі світла. Штучні та теплові джерела світла.  Світло та світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Тінь і півтінь.
Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори
Відбивання світла.  Плоске дзеркало. Поширення світла в різних середовищах.  Заломлення світла на межі дох середовищ. Спостереження та прості досліди. Призма. Лінзи. Основні елементи лінзи. Збиральна та розсіювальна лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Сила світла. Освітленість. Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади.
Лабораторні роботи
9.      Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів  різного кольору.
10.   Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала
11.   Визначення фокусної відстані  та оптичної сили тонкої лінзи.
12.   Складання найпростішого оптичного приладу.
Учень:
називає основні оптичні прилади, вади зору, лінзи,  кольори;
наводить приклади джерел світла,  застосування лінз та оптичних приладів;
 розрізняє падаючий, відбитий та заломлений промені,  види лінз;
може описати основні елементи лінзи;
може пояснити призначення окулярів, оптичних приладів (телескопів, мікроскопів тощо);
може користуватися лупою, лінзами;
може складати найпростіший оптичний прилад.

Розвивати вміння на наочному матеріалі вчити аналізувати та виділяти суттєві ознаки оптичних явищ  природи.

Вчити аналізувати, порівнювати  та описувати джерела світла.

Розвиток конструктивного образного мислення: уяви, виховання інтересу до нової інформації,  нових вмінь та знань, отриманій в мовній формі.

Розвиток слухового сприймання; автоматизація зчитування з губ.


Розвивати абстрактне мислення та уяву під час вивчення  дисперсії світла.

Сприяння розвитку загально навчальних вмінь і навичок: планування власної діяльності, розуміння змісту текстових і усних завдань, уміння виділяти них суттєву інформацію, правильно записувати умову задачі, адекватно обирати спосіб розв’язання, оформлювати відповідь.
4
ЕКСКУРСІЇ
Об’єктами екскурсії можуть бути:
1.Фізика навколо нас.  Спостереження фізичних явищ довкілля. Фізичні характеристики природного середовища
2.Оптичні явища в природі. Фізика і оптичні прилади.
Учень:
називає екологічні проблеми рідного краю
наводить приклади забруднення природного середовища
Розширення уявлень учнів про енергію та способи збереження енергетичних ресурсів.

Розвиток пам’яті  та мовлення на основі запам’ятовування назв енергозберігаючих технологій.

5
РЕЗЕРВ

Немає коментарів:

Дописати коментар

Починаємо новий навчальний рік.

   Любі учні, на цьому блозі будуть розміщені  всі презентації, якими ми будемо користуватись протягом року.  Якщо хтось не встигне записати...